2018

PhD-studerende:
Louise Andersen

Fakultet og forskningsinstitution:
Humaniora / Grønlands Universitet

Projekt titel:
Skole designer for eleverne, så de kommer videre i ungdomsuddannelser

Projektbeskrivelse:
Ph.D. Projektet “Skolen designer for eleverne, så de kommer videre i ungdomsuddannelser” tager udgangspunkt i den kendsgerning at blot 70 % af de grønlandske unge mellem 20-24 år ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse.
Udfordringen med at få unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, går på tværs af landegrænser. Således oplever Danmark også udfordringer her. Derfor vil projektet være forankret i et samarbejde mellem Institut for Læring, Grønlands Universitet, og Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet.
Forskning peger på, at unges grundskoleerfaringer har indflydelse på deres valg/ fravalg og gennemførelse af ungdomsuddannelse. Undersøgelser peger ligeledes på, at trivsel i skolen har indflydelse på unges opfattelse af skolen. Det, folkeskoleelever oplever i deres grundskoleforløb har altså indflydelse på deres videre uddannelsesforløb efter endt grundskole. Den aktuelle udfordring består imidlertid i særligt to ting:

1. Der er behov for viden om de grønlandske unges oplevelser med deres skole

2. Der er behov for viden om hvordan undervisning i folkeskolen, kan tage højde for de barrierer og udfordringer, de unge møder i deres skolegang.

Derfor vil projektet undersøge og udvikle viden om, hvordan skolen pædagogisk kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der kan tage højde for de barrierer og udfordringer de unge oplever og har oplevet igennem deres folkeskoleforløb.
Således vil projektet gennem feltarbejde, interviews og spørgeskema-undersøgelser kortlægge de unges erfaringer og oplevelser med skolen, for dernæst at udvikle, teste og evaluere undervisnings-design.
Formålet med dette projekt er dermed at producere viden om unges barrierer og udfordringer i forbindelse med skole og uddannelse, og hvordan man som lærer, i folkeskolens undervisning, kan imødekomme disse, således, at der udvikles en folkeskole, der sikrer unges videre forløb i uddannelsessystemet.

 

PhD-studerende:
Trine Jul Larsen

Fakultet og forskningsinstitution:
Sundhedsvidenskab / Klinisk Epidemiologi

Projekt titel:
Brug af kunstig intelligens og telemedicinske løsninger til undersøgelse af diabetisk øjensygdom i Grønland

Projektbeskrivelse:
Befolkningsundersøgelser har vist, at næsten 10% af alle voksne grønlændere har diabetes, dels som følge af særlig genetisk disposition og dels som følge af stigende overvægt og fysisk inaktivitet. Sendiabetiske komplikationer kan forebygges med god diabetesbehandling, systematisk screening og forebyggende behandling af tidlige stadier. I takt med den stigende gennemsnitslevealder forventes forekomsten af diabetes at stige med ledsagende krav til håndteringen i sundhedsvæsenet. Den langsigtede risiko i Grønland for sendiabetiske komplikationer i øjne, nyrer, nerver og hjertekarsystem er kun delvist undersøgt. I Grønland er der generelt god organisering af diabetesbehandlingen, og der screenes for diabetisk øjensygdom i 9 byer. Adgangen til øjenundersøgelse for diabetespatienter i områder uden øjenkamera er imidlertid vanskelig, og under 50% af diabetespatienterne screenes efter gældende retningslinjer i Grønland. Som led i igangværende befolkningsundersøgelser gennemføres hos personer med diabetes og prædiabetes øjenundersøgelse af nethinden med vidvinkel laser oftalmoskopi som kan betjenes af personale med begrænset specialisterfaring. Det aktuelle ph.d. studie har 3 formål: 1) at undersøge validiteten af kunstig intelligens til automatisk billedgradering sammenlignet specialistgradering, 2) at undersøge forekomsten af diabetisk øjensygdom i den grønlandske befolkning, og 3) at undersøge om kendte genetiske diabetesvarianter er forbundet med risiko for nethindesygdom. Studiet forventes at kunne bidrage væsentligt til den generelle viden om diabetes og diabeteskomplikationer i Grønland. Et særligt formål er at undersøge brugen af ny teknologi som kombinerer kunstig intelligens til billedgradering med vidvinkel laser oftalmoskopi til undersøgelse af diabetisk øjensygdom. Studiet kan således imødekomme behovet for metoder, der kan udføres af sundhedspersonale uden specialisterfaring for at forbedre adgangen til øjenscreening for alle patienter med diabetes uanset ressourcer og geografi samt forbedre identifikation af den lille gruppe af patienter som faktisk har behov for specialiseret oftalmologisk service så synsnedsættelse pga. diabetes helt kan undgås.

 

PhD-studerende:
Manh Cuong Ngo

Fakultet og forskningsinstitution:
Naturvidenskab / Grønlands Naturinstitut

Projekt titel:
Modellering af marine pattedyrsreaktioner på menneskeskabte faktorer Modelling marine mammal reactions to anthropogenic factors

Projektbeskrivelse:
Der er en stor arts og antalsmæssig rigdom af havpattedyr omkring Grønland og de har stor betydning økologisk såvelsom samfundsmæssigt. Der er også stor international bevågenhed omkring udnyttelsen af havpattedyrene og der er stor grønlandsk interesse i kunne bevare sunde store bestande som tåler fangstmæssig udnyttelse. Den menneskelige påvirkning af havpattedyrene foregår på mange niveauer og arternes følsomhed for ændringer varierer. Direkte fangst og konkurrence med fiskeriet er en type af påvirkning. Forstyrrelser og støj i form af seismiske undersøgelser og skibstrafik er anden type. Habitat ændringer i form af forandringer i islæg, produktion og influx af nye arter med ændrede konkurrenceforhold er en tredje type af påvirkning. I dette projekt vil eksisterende data samt nye oplysninger fra igangværende projekter blive anvendt i analyser af effekten af den de samlede effecter af biologiske og menneskelige påvirkninger af dyrene. Projektet vil anvende nyudviklede komputer intensive metoder til at kombinere store data sæt til at undersøge effecter både på individ og populationsniveau. Resultaterne vil kunne anvendes direkte til at forudsige virkninger af aktvititeter og til at rådgive om justering af aktiviteterne.